สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ได้รับการพัฒนาเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของกองทัพบก
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ภายใต้การดำเนินงานของ มณฑลทหารบกที่ 33 มาตามลำดับ ปัจจุบันมีคณะทำงาน
เรียกว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
+ ประวัติความเป็นมา

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
- ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทรงเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหาร จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) และได้ทรงทราบถึงปัญหาของการขาดแคลนน้ำ จึงได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น - โดยพระองค์ทรงได้กำหนดแนวที่จะสร้างสันเขื่อน และบริเวณที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำด้วยพระองค์เอง โดยตรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าว่า “บริเวณนี้จะเป็นจุดสร้างสันเขื่อน ที่จะใช้งบประมาณน้อย แต่ได้ปริมาณน้ำมาก” ซึ่งมีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ ไร่ และมีความจุ ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และได้กำหนดชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า”
- พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน ๒ ล้าน ๕ แสนบาท และใช้เงินจากรัฐบาล ๒ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔ ล้าน ๕ แสนบาท ในการก่อสร้างครั้งนี้
- ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ พระองค์ทรงเสด็จมาเยี่ยม โครงการก่อสร้างและทรงทราบว่าพื้นที่ว่างใต้อ่างเก็บน้ำ คือทุ่งยาว และทุ่งเฟื้อง มีราษฎรได้ บุกรุกเข้ามาทำกิน ในพื้นที่ของทางราชการทหารอยู่ก่อนแล้ว จึงมีพระราชดำริฯ ให้รวบรวมราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ให้มาอยู่รวมกัน โดยให้จัดสรรที่อยู่อาศัย ครอบครัวละ ๒ งาน ที่ทำกิน ๑ ไร่ และที่ทำนา ๒ ไร่ ให้จัดเป็นหมู่บ้านตัวอย่างขึ้น มีราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ จำนวน ๖๘ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ คน
- โครงการฯ ได้ดำเนินการมาตามพระราชดำริ จนบังเกิดผลดีต่อความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ของราษฎรทั้ง ๖๘ ครอบครัว เป็นที่ศึกษาดูงานของราษฎรโดยทั่วไป ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ปัจจุบันโครงการได้บรรลุผลตามเป้าหมายและจบโครงการแล้ว แต่ความสำเร็จของโครงการยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินตลอดมา ความภาคภูมิใจที่ยังคงอยู่คู่กับโครงการ
- ต่อมากองทัพบก ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหารขึ้น เพื่อใช้แหล่งท่องเที่ยวของทหารที่มีอยู่แล้ว เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่อทหาร ต่อกองทัพบก
- ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ,ชาวเอเชีย ,ฝรั่งต่างประเทศ ทั้งโซนยุโรป และอเมริกา เข้ามาเที่ยวชมห้วยตึงเฒ่ามากขึ้นทุก จนเป็นที่กล่าวติดปากกันว่ามาเชียงใหม่ต้องมา “ทะเลเชียงใหม่ในห้วยตึงเฒ่า”

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
Huey Tueng Tao Reservior Tourism Site Tumbol Donkaew Amphur MaeRim Chiangmai Thailand Tel. 0 5312 111
Civilian's Affair Section, 33rd Military Circle Tel. 0 5324 9345